Algemene Voorwaarden QSneaker.nl

1. Definities

 • Verkoper: QSneaker.nl, gevestigd te Mohrenstrasse 40
  10117 Berlijn/.
 • Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de verkoper.
 • Producten: De exclusieve sneakers die door de verkoper te koop worden aangeboden.
 • Overeenkomst: Elke afspraak of bestelling tussen verkoper en koper, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van QSneaker.nl.

3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van QSneaker.nl zijn vrijblijvend en QSneaker.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door QSneaker.nl.

4. Prijzen en Betalingen

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de door QSneaker.nl gestelde termijn.

5. Levering

 • QSneaker.nl streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven levertijd te verzenden.
 • Overschrijding van de levertermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

6. Retourneren

 • De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden.
 • Geretourneerde producten dienen in originele staat en verpakking te worden teruggestuurd.

7. Garantie

 • QSneaker.nl garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

8. Aansprakelijkheid

 • QSneaker.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper mocht lijden als gevolg van het gebruik van de producten.

9. Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen QSneaker.nl en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10. Wijziging van de Voorwaarden

 • QSneaker.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.